Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska - członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych,
  • ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej.

Deklaracja członkowska - członek wspierający

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Szczegółowe warunki członkostwa określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.)

Deklaracja potwierdzenia członkostwa w PTP

Deklaracja potwierdzenia członkostwa w PTP oddział w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00